Vedtægter for Nordstjernens Venner

§ 1 Foreningens navn
Støtteforeningens navn er: Nordstjernens Venner. Foreningens hjemsted er Friplejehjemmet Nordstjernen, Borrisvej 2, Sparkær, 8800 Viborg i Viborg Kommune.

§ 2 Formål
Støtteforeningens formål er:
- At støtte Friplejehjemmet Nordstjernens sociale aktiviteter og tiltag til glæde for beboere, pårørende og områdets ældre i øvrigt.

§ 3 Foreningens virke
Sociale aktiviteter og tiltag tilrettelægges i samarbejde med Nordstjernens forstander.

Nordstjernens Venner indsamler økonomiske midler via kontingenter, indtægter ved aktiviteter, sponsorater, tilskud fra fonde etc.

Arbejdet i Nordstjernens Venner og foreningens aktiviteter skal foregå på en sådan måde, at det er i overensstemmelse med Friplejehjemmet Nordstjernens værdigrundlag og i øvrigt overholde gældende lovgivning generelt.

Friplejehjemmets bestyrelse kan ændre / stoppe et tiltag, hvis det strider mod ovennævnte værdigrundlag eller lovgivningen.

§ 4 Medlemmer
Alle, der er interesserede i støtteforeningens arbejde kan blive medlemmer ved at betale et årligt kontingent.

Et medlemskab forpligter ikke til at deltage i aktiviteter eller yde en aktiv arbejdsindsats ved arrangementer m.v.

§ 5 Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år og 3 i ulige år) samt valg af 2 suppleanter (hvert år).

Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen, har man ret til at konstituere sig på ny.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede.

Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol, som underskrives af de fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen afholder min. 4 årlige møder


§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest månedsdagen efter modtagelse af krav herom.

Såvel den ordinære generalforsamling som en ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med dagsorden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal ske i lokale medier og på Nordstjernens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valg kræver personligt eller skriftligt tilsagn fra de foreslåede.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog §10 – Vedtægtsændringer, og §11 Opløsning. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af mindst eet stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen, som underskrives af dirigenten.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år og 3 i ulige år) og valg af 2 suppleanter (hvert år).
7. Valg af 2 revisorer for 2 år (1 i lige år og 1 i ulige år) og 1 revisorsuppleant for et år (hvert år).
8. Eventuelt.

§ 8 Regnskab
Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret.

Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog og bilag gemmes i minimum 5 år.

Før den ordinære generalforsamling skal de af generalforsamlingen valgte revisorer have revideret regnskabet.

§ 9 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Vedtægtsændring
Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 flertal af de fremmødte. Forslag herom skal fremlægges på Nordstjernen 5 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger,

Eventuelt overskud/formue/materiel overdrages ved opløsningen af foreningen til Friplejehjemmet Nordstjernen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. september 2010


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.